Scroll to top
pl

Polityka prywatności

[ultimate_spacer height=”32″][az_column_text]
Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Prawo do ochrony danych osobowych jest obowiązkiem Borizovski Group – Aneta Borizovski Przetwarzamy Twoje dane w pełn    ej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Przejrzystość – kluczowa zasada cytowanych powyżej przepisów – stąd ten dokument. W dokumencie tym poinformujemy Cię o sposobie zbierania, wykorzystania i przekazywania  oraz jak chronimy Twoje dane osobowe w związku z realizacją świadczonych usług. Przepisy o ochronie danych osobowych są cały czas aktywne – tak jak nasza Polityka prywatności, dlatego też rezerwujemy sobie prawo modyfikacji niniejszej polityki o czyn niezwłocznie Cię powiadomimy.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych  i jak się z nami skontaktować

Administratorem danych osobowych jest Borizovski Group – Aneta Borizovski z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Ksawerowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 7312001361 prowadząca działalność stacjonarną.

Zawsze możesz skontaktować się z nami poprzez pocztę elektroniczną biuro@borizovski.pl, biuro@bo-group.pl  lub pocztą tradycyjną Borizovski Group, 95-054 Ksawerów, ul. Ksawerowska 3.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje

 • zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w tym do:

 • Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;
 • Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych

z zamówieniem, z zakupionymi usługami;

 • Zwrot usług zgodnie z przepisami prawa;
 • Zwrot wartości usług zgodnie z przepisami prawa;
Do obrony naszych uzasadnionych interesów

Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Mogą to być:

 • Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym;
  • Środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej, przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami.

Ponadto w niektórych przypadkach nasze przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych takich jak obowiązek zabezpieczenia towarów i wartości przewidzianych w mających zastosowanie do tej kwestii przepisach prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Pięć lat od daty zdarzenia gospodarczego z uwagi na brzmienie art.74 ust.2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe 

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług kurierskich;
 • dostawcy usług płatniczych/bankowych;Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe

Nie transferujemy danych

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa wraz z procedurami wymaganymi przez cytowane powyżej przepisy o ochronie danych osobowych – zatem jesteśmy w pełni przygotowani by właściwie zapewnić Ci bezpieczeństwo danych osobowych.

Jakie są Twoje Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać  z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

Więcej informacji na temat każdego z tych praw znajdziesz poniżej.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. Aby skorzystać z tych praw, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Tożsamość. Poufność wszelkich zapisów zawierających dane osobowe traktujemy poważnie.  W związku z tym prosimy Cię o przesłanie próśb odnośnie takich zapisów za pomocą adresu email podanego przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości w przypadku zgłoszenia przez Ciebie wniosku o udostępnienie takich zapisów.
 • Opłaty. Nie będziemy pobierać opłaty za korzystanie z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych
 • Czas reakcji. Chcemy odpowiedzieć na wszystkie ważne wnioski w ciągu dwóch tygodni, chyba że będzie to szczególnie skomplikowane lub jeśli złożą Państwo więcej wniosków, w którym to przypadku odpowiemy w ciągu jednego miesiąca. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebować więcej niż miesiąc. Możemy też zapytać, czy możesz nam dokładnie powiedzieć, jakie informacje pragniesz otrzymać lub co jest przedmiotem Twojego zmartwienia. Pomoże nam to działać szybciej i skrócić czas reakcji.
 • Prawa osób trzecich. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą.
 • Twoje prawa:
  • Dostęp:
   • Możesz wystąpić do nas:
    • potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,
    • o dostarczenie kopii tych danych,
    • o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia.
 • Sprostowanie:
  • Możesz poprosić nas o sprostowanie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • Możemy spróbować zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą.
 • Usuwanie danych:
  • Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
   • nie są już one konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub
   • wycofasz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody), lub
   • korzystasz z prawa sprzeciwu, lub
   • dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, lub
   • występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
    Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
   • w celu wykonania zobowiązania prawnego, lub
   • w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
    Istnieją określone inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych, chociaż są to najbardziej prawdopodobne okoliczności, w których możemy odrzucić prośbę.
 • Ograniczenie przetwarzania danych
  • Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
   • ich dokładność jest kwestionowana (zob. punkt dotyczący sprostowania), abyśmy mogli ją zweryfikować, lub
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, lub
   • nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn.
   Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
 • posiadamy Twoją zgodę, lub
 • w celu wszczęcia, realizacji lub zapewnienia obrony praw, lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Przenoszenia danych osobowych
  • Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy
   • przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy, oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.
 • Sprzeciw
  • Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • Możesz ubiegać się o to, aby nie być przedmiotem decyzji opartych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, ale tylko gdy podjęta decyzja:
   • wywołuje skutki prawne wobec Ciebie; lub
   • ma na Państwa podobnym istotny wpływ.
  • Prawo to nie ma zastosowania, jeśli decyzja podjęta po automatycznym podjęciu decyzji:
   • jest nam niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą,
   • jest dopuszczona przez prawo i istnieją odpowiednie gwarancje Twoich praw i wolności, lub
   • jest oparta na Twojej wyraźnej zgodzie.
 • Skargi  
  • Masz prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się zorganem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem, a my obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.   
[/az_column_text]
Newsletter Powered By : XYZScripts.com